Algemene voorwaarden

Let op: mogelijk afwijkende voorraad

Ook SynFore heeft te maken met teruglopen van de beschikbare voorraden.

Onze leveranciers hebben te kennen gegeven op korte termijn aanzienlijke leveringsproblemen te hebben.

Hierdoor kan Synfore de levertijden die u van ons gewend bent niet altijd waarmaken. (niet altijd binnen 2 werkdagen leveren.)

Uw geplaatste bestelling zetten wij in back order.

Uiteraard doen wij onze uiterste best om Uw bestelling na binnenkomst te leveren.

Normaal gesproken zeggen wij: "Vandaag vóór 17:00 besteld, morgen in huis (mits op voorraad)." Door de huidige drukte kan het zijn dat daar nu een dag bij komt.

Wij adviseren u dan óók om altijd even te vragen naar de voorraadstatus wanneer u headsets nodig heeft. Vanwege de Corona is er een enorme run op deze producten.

Indien u vragen heeft over de status van uw levering, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Algemene voorwaarden Downloaden (pdf) Algemene Voorwaarden SynFore (downloaden)

Algemene voorwaarden van SynFore gevestigd te Dronten

1

Algemeen

1.1

Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Lelystad zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van SynFore vervallen.

1.2

Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en dat door SynFore schriftelijk is bevestigd.

1.3

Alle juridische leveringen worden geacht te zijn geschied te Dronten, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door SynFore aangegeven bankrekening te geschieden.

1.4

Afspraken met en toezeggingen van personeel van SynFore of door SynFore ingeschakelde derden binden SynFore niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5

De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan SynFore, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard ­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SynFore met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voortvloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die aan SynFore een opdracht verstrekt, headsets, telefoontoestellen of gebruikte/refurbished materialen of aanverwante producten van haar wenst te kopen of koopt, enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor voerenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met SynFore voert. 

 

1.7

Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden SynFore slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.8

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien SynFore schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

1.9

Uitgaande E-mails van SynFore waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden SynFore op geen enkele wijze.

   
 

 

 

2

Offertes

2.1

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. SynFore is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk  of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3

Alle door SynFore opgegeven prijzen zijn inclusief  B.T.W., maar exclusief verpakkings‑ en verzend­kosten en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten e.d., tenzij op de internetsite of opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4

De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel­heden.

2.5

Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukke­lijk voor­behoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opge­geven kleuren en uiterlijke kenmerken, voorzover deze de functionaliteiten niet beperken. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de internetsite voorkomende afbeel­dingen en/of beschrij­vingen worden derhalve voor­be­houden. Derge­lijke afwij­kingen ontslaan de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst.

 

2.6

Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal SynFore gerechtigd zijn om sinds de tot­stand­koming van de over­een­komst en voor­dat de gehele levering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel­koersen, welke voor SynFore kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen, in welk geval opdrachtgever ‑in geval van consu­menten­koop‑ het recht heeft de overeen­komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan SynFore te voldoen.

 

 

3

Opdrachten

3.1

Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. SynFore is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gegeven opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan SynFore kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht­bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.

3.2

Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten kan opdrachtgever -in het geval van consumentenkoop via de internetsite- binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen de koop kosteloos, door middel van het op de website aanwezige standaardformulier ontbinden en de goederen binnen deze periode -voor eigen rekening- retourneren. Het door de consument betaalde bedrag zal binnen veertien dagen na de datum van retourzending worden terugbetaald, waarbij -in geval van zichtbaar of aantoonbaar gebruik- de waardevermindering van de aankoopprijs zal worden afgetrokken.

3.3

De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan SynFore ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door SynFore zijn bevestigd.

3.4

Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, anders dab bedoeld sub 3.2, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.

3.5

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.6

Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden SynFore eerst na schriftelijke acceptatie.

 

 

4

Leveringen/uitvoering van de opdracht

4.1

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

4.2

Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van SynFore, tenzij door haar schuld veroor­zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3

Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft SynFore enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever SynFore bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver­traging heeft ingelicht en dit door SynFore schriftelijk is bevestigd.

4.4

Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan SynFore het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de over­een­komst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schade­vergoeding.

4.5

Indien opdrachtgever de sub 4 van dit hoofdstuk bedoelde goederen niet binnen de gestelde termijn afneemt, komt alle schade aan de goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van SynFore worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

4.6

Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.7

Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

4.8

Alle leveringstijden worden door SynFore steeds bij benadering opgegeven en zijn, behoudens in geval van consumentenkoop via de internetsite, niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van SynFore eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdracht­gever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ont­binding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.9

Indien de overschrijding van de sub 4,8 bedoelde leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan SynFore kennis geeft, onverminderd het recht van SynFore om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betref­fende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat SynFore omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.10

Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met SynFore voortvloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, heeft SynFore het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht­gever aan SynFore verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar. 

 

 

5

Overschrijding Leveringstermijn

5.1

Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door SynFore een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2

De met SynFore over­een­gekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approxi­ma­tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is over­een gekomen.

5.3

Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­lisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor leveren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet‑levering van noodzakelijke materialen en toeleveringen aan SynFore door derden en andere onvoorziene omstandig­heden, ook in het land van herkomst der materialen en/of toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan SynFore van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4

Ingeval van overmacht zal SynFore daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdracht­gever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting SynFore het reeds uit­gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

 

6

Klachten en Garantie

6.1

SynFore is niet aansprakelijk voor druk‑, schrijf‑ en/of tel­fouten en/of onduidelijk­heden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van SynFore als bindend.

6.2

Het indienen van klachten  is slechts schriftelijk en binnen veertien dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

6.3

Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan SynFore worden gemeld, terwijl het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt. 

6.4

Opdrachtgever zal alle door SynFore voor onderzoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen, o.a. door SynFore in de gelegen­heid te stellen een onder­zoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali­teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.5

Indien SynFore een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onder­ling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van SynFore de ondeugde­lijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

6.6

SynFore aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.7

Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofd­stuk heeft SynFore niet; met name zal SynFore in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs­schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet‑juiste of niet‑tijdige uitvoering van de opdracht. 

6.8

Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

6.9

SynFore is gehouden deugdelijke producten te leveren en garandeert derhalve de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten; desondanks is SynFore nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan SynFore verstrekte garantie. Garantie wordt slechts verleend op het juist functioneren van de geleverde producten/componenten op zich; op de juiste werking van andere componenten die op de geleverde producten/componenten zijn aangesloten en op de wisselwerking hiertussen wordt geen garantie gegeven

6.10

Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voorzover de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf wordt nimmer garantie gegeven.

6.11

Indien SynFore ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom; de vervangen onderdelen dienen door opdrachtgever aan SynFore te worden geretourneerd.

6.12

De garantie vervalt indien:

(1)  de gebruikers‑ en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;

(2)  schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.

6.13

Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.

6.14

Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

 

 

7

Aansprakelijkheid

7.1

SynFore draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door SynFore te verrichten werk­zaam­heden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

7.2

SynFore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

7.3

In geen geval aanvaardt SynFore aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

7.4

Opdrachtgever is gehouden SynFore schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde­ringen tot schadevergoeding welke derden tegen SynFore instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

7.5

Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

7.6

Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan SynFore of voor wijziging daarvan, anders dan bij consumentenkoop via de internetsite, is SynFore niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.7

Adviezen worden door SynFore naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei­ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

 

 

8

Eigendomsvoorbehoud

8.1

De eigendom van de te leveren goederen gaat ‑niettegenstaande de feitelijke aflevering‑ eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met SynFore gesloten overeenkomsten is nagekomen:

  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door SynFore verrichte of te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

8.2

Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt SynFore ‑voor zoveel als mogelijk is‑ tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van SynFore zouden worden onttrokken.

8.3

Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van SynFore de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan SynFore zal cederen. Opdrachtgever verleent SynFore reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

8.4

Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

8.5

SynFore is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens SynFore niet nakomt. Opdracht­gever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,‑‑ voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

 

 

9

Betaling

9.1

Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van SynFore daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. SynFore is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

9.2

Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro, onverminderd het recht van SynFore om voor speciale acties en kortingaanbiedingen een kortere betalingstermijn te hanteren.

9.3

Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

9.4

Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door SynFore een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

9.5

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke SynFore moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

9.6

Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door SynFore doet uitvoeren, zal opdrachtge­ver op eerste verzoek van SynFore zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan SynFore cederen. Opdrachtgever verleent SynFore reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

9.7

Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft SynFore het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge­ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door SynFore te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien SynFore aanleiding ziet zulks te verlangen.

 

 

10

Geschillen

10.1

Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

10.2

Op alle overeenkomsten en transacties van SynFore is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

10.2

Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

 

Ook SynFore heeft te maken met teruglopen van de beschikbare voorraden.

Onze leveranciers hebben te kennen gegeven op korte termijn aanzienlijke leveringsproblemen te hebben.

Hierdoor kan Synfore de levertijden die u van ons gewend bent niet altijd waarmaken. (niet altijd binnen 2 werkdagen leveren.)

Uw geplaatste bestelling zetten wij in back order.

Uiteraard doen wij onze uiterste best om Uw bestelling na binnenkomst te leveren.

Normaal gesproken zeggen wij: "Vandaag vóór 17:00 besteld, morgen in huis (mits op voorraad)." Door de huidige drukte kan het zijn dat daar nu een dag bij komt.

Wij adviseren u dan óók om altijd even te vragen naar de voorraadstatus wanneer u headsets nodig heeft. Vanwege de Corona is er een enorme run op deze producten.

Indien u vragen heeft over de status van uw levering, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.